CNF

Dzisiaj jest:  22-04-2019

CNF CNF
CNF

CNF
CNF

Akredytacja

Dla potwierdzenia jakości wykonywanych badań, Laboratorium Analityczne Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zostało poddane akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat Akredytacji Nr AB 1548 został wydany 21 stycznia 2015 r. Akredytacja obejmuje system zarządzania jakością, zgodny z europejską i polską normą ISO/IEC 17025:2005 oraz szereg procedur analitycznych.

certyfikat PCA dla LA WCh UMCS

Procedury badawcze poddane akredytacji:

 • pomiar wielkości obiektów w mikroskali za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego
 • pomiar wielkości obiektów w mikroskali za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego
 • określenie pierwiastkowego składu jakościowego za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego z przystawką EDX
 • określenie pierwiastkowego składu jakościowego i ilościowego metodą SEM/EDS zgodnie z normą EN ISO 22309:2011(E)
 • odwzorowanie topografii powierzchni materiału za pomocą mikroskopu sił atomowych AFM
 • określenie mikrogeometrii powierzchni metodą profilometrii optycznej
 • określenie wielkości powierzchni właściwej ciał stałych metodą niskotemperaturowej adsorpcji azotu
 • pomiar chemisorpcji wodoru – określenie wielkości powierzchni aktywnej, wielkości krystalitów i dyspersji metali w próbce
 • analiza jakościowa pierwiastków w warstwie powierzchniowej próbek litych i proszkowych metodą XPS
 • potwierdzenie tożsamości próbek leków weterynaryjnych w postaci stałej i ciekłej metodą spektroskopii w podczerwieni (FTIR-ATR) poprzez porównanie z widmami wzorca
 • identyfikacja czystych, jednorodnych ciał stałych – związki organiczne i nieorganiczne – metodą spektroskopii Ramana
 • analiza chemiczna wyrobów ogniotrwałych techniką fluorescencji XRF, zgodnie z PN-EN ISO 12677:2011(E) - metoda perły
 • określenie składu fazowego i dystrybucji faz metodą proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej XRD
Certyfikat Akredytacji Nr AB 1548

Szczegółowe informacje oraz zakres udzielonej akredytacji znajdują się na stronie internetowej PCA.

Oferujemy szybkie, godne zaufania badania i analizy, także inne niż wymienione wyżej, wykonywane na najnowocześniejszej aparaturze naukowo-badawczej i analitycznej, zakupionej w ramach projektu POIG.02.01.00-06-024/09 Centrum Nanomatriałów Funkcjonalnych.

CNF
Strona główna
Cel projektu
Kontakt
Dostawy aparatury i usług
Wzór podziękowania
Prasa o CNF
Folder CNF
Galeria
Seminarium preparatyki
Konferencja Mikroskopia Elektronowa
Forum Innowacyjne Materiały
Podsumowanie projektu
10 lat w UE
Laboratoria
Laboratorium mikroskopii
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Mikroskopia optyczna
Mikroskopia sił atomowych
Preparatyka próbek mikroskopowych
Lab. spektroskopii elektronowych
Laboratorium spektroskopii Ramana
Laboratorium badań adsorpcyjnych
Laboratorium badań chemisorpcyjnych
Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej
Lab. fluorescencji rentgenowskiej
Laboratorium badań katalizatorów
Reakcje katalityczne
Metody izotopowe (SSITKA)
Metody temperaturowo-programowane
Laboratorium metod grawimetrycznych
Akredytacja
CNF
CNF CNF CNF CNF
set lang to polish ustaw język na angielski