CNF

Dzisiaj jest:  22-04-2019

CNF CNF
CNF

CNF
CNF

Metody temperaturowo-programowane

Laboratorium badań katalizatorów metodami temperaturowo-programowanymi

Analizatory Micromeritics AutoChem II 2920 wyposażone w kriogeniczne schładzacze i spektrometr masowy Hiden HPR-20 Research Grade with Triple Filter o zakresie pomiarowym do 200 amu dedykowane są do wszystkich znanych i stosowanych w laboratoriach katalitycznych dynamicznych technik temperaturowo-programowanych z udziałem gazów i par w zakresie temperatur od -100 do 1100oC: redukcji, utleniania, reakcji katalitycznych, chemisorpcji, desorpcji.

Systemy kontrolno-sterownicze z oprogramowaniem automatycznie sterują urządzeniami według procedur badawczych wcześniej zaplanowanych, kontrolują działanie analizatorów oraz umożliwiają analizę, obróbkę, konwersję, eksportowanie i prezentację danych pomiarowych z technik temperaturowo-programowanych oraz spektrometru masowego lub mikrochromatografu. Zautomatyzowanie procedur pomiarowych i kontroli wszystkich parametrów decydujących o prawidłowej pracy aparatury czyni cały system bardzo precyzyjnym, a uzyskiwane w nim wyniki są bardzo odtwarzalne i powtarzalne.

Aparatura dostarcza informacji o:

  • właściwościach katalizatorów w atmosferach redukujących i utleniających
  • rozkładzie (udziału) i siły miejsc aktywnych o różnej reaktywności i aktywności katalitycznej (pomiar heterogeniczności powierzchni)
  • kierunku i intensywności przemian chemicznych chemisorbowanych reagentów i produktów przejściowych
  • reaktywności depozytów węglowych tworzących się na powierzchni katalizatorów w reakcjach z udziałem związków organicznych
  • kwasowości i zasadowości powierzchni katalizatorów
  • oraz szeregu innych, specyficznych właściwości fizykochemicznych.

Laboratorium badań katalizatorów  metodami temperaturowo-programowanymi

Zobacz zdjęcia w galerii

CNF
Strona główna
Cel projektu
Kontakt
Dostawy aparatury i usług
Wzór podziękowania
Prasa o CNF
Folder CNF
Galeria
Seminarium preparatyki
Konferencja Mikroskopia Elektronowa
Forum Innowacyjne Materiały
Podsumowanie projektu
10 lat w UE
Laboratoria
Laboratorium mikroskopii
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Mikroskopia optyczna
Mikroskopia sił atomowych
Preparatyka próbek mikroskopowych
Lab. spektroskopii elektronowych
Laboratorium spektroskopii Ramana
Laboratorium badań adsorpcyjnych
Laboratorium badań chemisorpcyjnych
Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej
Lab. fluorescencji rentgenowskiej
Laboratorium badań katalizatorów
Reakcje katalityczne
Metody izotopowe (SSITKA)
Metody temperaturowo-programowane
Laboratorium metod grawimetrycznych
Akredytacja
CNF
CNF CNF CNF CNF
set lang to polish ustaw język na angielski