CNF

Dzisiaj jest:  22-04-2019

CNF CNF
CNF

CNF
CNF

Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej

Empyrean (Panalytical) CNF UMCSSystem wysokorozdzielczego dyfraktometru rentgenowskiego Empyrean (Panalytical) przeznaczony jest do badań materiałów polikrystalicznych, nanomateriałów oraz materiałów amorficznych w zakresie:

 • identyfikacji fazowej jakościowej i ilościowej
 • określania stopnia krystaliczności
 • badania cienkich warstw
 • identyfikacji struktury krystalicznej
 • określania średniego rozmiaru wielkości krystalitów
 • określania rozkładu wielkości krystalitów (bez wstępnych założeń)
 • monitorowania (in-situ) zmian krystalicznych pod wpływem temperatury, rodzaju atmosfery gazowej oraz ciśnienia.

Badania przeprowadzane są w standardowych oraz specjalnych geometriach i technikach pomiarowych i analitycznych:

 • odbicia (Bragg-Brentano)
 • transmisji (Debye-Scherrera)
 • dyfrakcji transmisyjnej w kapilarze
 • mikrodyfrakcji
 • rozproszenia niskokątowego SAXS (Small Angle X-ray Scattering)
 • reflektometrii „out-of-plane” oraz „in-plane”, pozwalających na badania cienkich warstw oraz warstw epitaksjalnych
 • analizy PDF (Pair Distribution Function), stosowanej do strukturalnej charakteryzacji materiałów nanokrystalicznych i amorficznych z użyciem wysokoenergetycznego źródła wzbudzania.

System dyfraktometru Empyrean wyposażony jest w:

 • zestaw trzech ceramicznych lamp rentgenowskich dużej mocy z anodami: Cu, Co lub Ag, wraz z filtrami odcinającymi promieniowanie Kβ 
 • goniometr pionowy o wysokiej rozdzielczości kątowej 0,0001o, z zakresem kątowym 2θ od -111o do +168o  
 • system dwóch detektorów: półprzewodnikowego detektora rastrowego PIXcel3D, zapewniającego pomiary we wszystkich wymiarach: 0D, 1D, 2D i 3D oraz detektora scyntylacyjnego
 • 45-pozycyjny, automatyczny zmieniacz próbek
 • niezbędne oprzyrządowanie, układy mechaniczne, optyczne i sterujące
 • przepływową komorę reakcyjną XRK 900 (Anton Paar) z wyposażeniem (system dozowania gazów i par, generator wodoru wysokiej czystości), umożliwiającą badania dyfrakcyjne (w zakresie 2θ od 0o do +165o) w warunkach in situ w podwyższonych temperaturach (do 900oC) oraz ciśnieniach (od 1 mbar do 10 bar).

Oprogramowanie umożliwia sterowanie systemem dyfraktometru i zbieranie danych pomiarowych oraz zawiera szereg specjalistycznych pakietów do obróbki i analizy danych pomiarowych, badań 2D (okręgi Debye’a) oraz konwersji danych dyfrakcyjnych z 2D do 1D, krystalografii i identyfikacji fazowej (ilościowej i jakościowej) z analizą Rietvelda, rozproszenia niskokątowego SAXS, transmisji kapilarnej, mikrodyfrakcji, analizy PDF, reflektometrii i analizy warstw epitaksjalnych, bazę danych dyfrakcyjnych ICDD PDF-4+ oraz oprogramowanie do wizualizacji i opracowania graficznego wyników.

Empyrean (Panalytical) CNF UMCS

Zobacz zdjęcia w galerii

CNF
Strona główna
Cel projektu
Kontakt
Dostawy aparatury i usług
Wzór podziękowania
Prasa o CNF
Folder CNF
Galeria
Seminarium preparatyki
Konferencja Mikroskopia Elektronowa
Forum Innowacyjne Materiały
Podsumowanie projektu
10 lat w UE
Laboratoria
Laboratorium mikroskopii
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Mikroskopia optyczna
Mikroskopia sił atomowych
Preparatyka próbek mikroskopowych
Lab. spektroskopii elektronowych
Laboratorium spektroskopii Ramana
Laboratorium badań adsorpcyjnych
Laboratorium badań chemisorpcyjnych
Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej
Lab. fluorescencji rentgenowskiej
Laboratorium badań katalizatorów
Reakcje katalityczne
Metody izotopowe (SSITKA)
Metody temperaturowo-programowane
Laboratorium metod grawimetrycznych
Akredytacja
CNF
CNF CNF CNF CNF
set lang to polish ustaw język na angielski