CNF

Dzisiaj jest:  18-07-2018

CNF CNF
CNF

CNF
CNF

Laboratorium metod grawimetrycznych

Laboratorium metod grawimetrycznych

DynTHERM MP-ST

Wysokociśnieniowy system analizatora termograwimetrycznego DynTHERM MP-ST firmy Rubotherm, wyposażony w czułą wagę z unikatowym zamknięciem magnetycznym, oddzielającym precyzyjny mechanizm ważący od przepływowej części reaktorowej, przeznaczony jest do badań in-situ zjawisk związanych ze zmianami masy ciał stałych, np. procesów utleniania i korozji, redukcji, rozkładu i zgazowania materiałów, tworzenia powierzchniowych depozytów węglowych na nanomateriałach katalitycznych w reakcjach chemicznych oraz zjawisk sorpcyjnych w realnych, złożonych środowiskach i warunkach reakcyjnych. System analizatora umożliwia prowadzenie badań w warunkach izotermicznych lub podczas programowanych zmian temperatury do 1100oC w zakresie ciśnień od próżni do 40 bar. Integralnymi częściami systemu są urządzenia do ciągłego dozowania gazów i par (osobne dla wysokich oraz niskich ciśnień) oraz spektrometr masowy przeznaczony do analizy produktów reakcji chemicznych. Możliwość uzyskiwania komplementarnych danych nie tylko o zmianie masy próbki, ale także o jednoczesnej zmianie składu fazy gazowej i lotnych produktach reakcji chemicznych, znacznie wzbogaca uzyskiwane informacje oraz wpływa na większą wiedzę o zachodzących zjawiskach i materiałach.

W skład systemu aparaturowego, jako jego główne podsystemy wchodzą:

  • suspensyjna waga o rozdzielczości 10-6 g, z układem sprzężenia magnetycznego
  • przepływowy reaktor dwuścienny, z wewnętrzną rurą z Al2O3 ogrzewaną elektrycznie
  • automatyczny, ciśnieniowy (od 1 do 40 bar) system dozowania 4 niezależnych strumieni gazów oraz strumienia par cieczy, z pompą HPLC i odparowalnikiem
  • automatyczny system dozowania 4 niezależnych strumieni gazów pod ciśnieniem od próżni 20 mbar do 1 bar oraz niezależnego generowania i dozowania 2 strumieni par cieczy z układami nasycania i regulowania ciśnienia cząstkowego par
  • kwadrupolowy spektrometr masowy
  • mikroprocesorowy system kontrolno-sterowniczy do programowania eksperymentów, sterowania i kontroli parametrów reakcji oraz zbierania i obróbki danych pomiarowych.

DynTHERM MP-ST

Zobacz zdjęcia w galerii

CNF
Strona główna
Cel projektu
Kontakt
Dostawy aparatury i usług
Wzór podziękowania
Prasa o CNF
Folder CNF
Galeria
Seminarium preparatyki
Konferencja Mikroskopia Elektronowa
Forum Innowacyjne Materiały
Podsumowanie projektu
10 lat w UE
Laboratoria
Laboratorium mikroskopii
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Mikroskopia optyczna
Mikroskopia sił atomowych
Preparatyka próbek mikroskopowych
Lab. spektroskopii elektronowych
Laboratorium spektroskopii Ramana
Laboratorium badań adsorpcyjnych
Laboratorium badań chemisorpcyjnych
Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej
Lab. fluorescencji rentgenowskiej
Laboratorium badań katalizatorów
Reakcje katalityczne
Metody izotopowe (SSITKA)
Metody temperaturowo-programowane
Laboratorium metod grawimetrycznych
Akredytacja
CNF
CNF CNF CNF CNF
set lang to polish ustaw język na angielski