CNF

Dzisiaj jest:  22-04-2019

CNF CNF
CNF

CNF
CNF

Laboratoria

Laboratorium mikroskopii - Wydział Chemii UMCS

Laboratoria Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zostały zmodernizowane i wyposażone w aparaturę naukowo-badawczą oraz utworzono nowe, specjalistyczne miejsca pracy do obsługi zakupionej aparatury oraz prowadzenia na niej badań naukowych.

Powierzchnia adaptowanych i zmodernizowanych laboratoriów przekracza 350 m2.

Zakupiono dwanaście nowych, dużych systemów aparaturowych. W ramach projektu zostały modernizowane oraz wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę, urządzenia i przyrządy laboratoria badawcze: mikroskopii, spektroskopii elektronowych, podczerwieni, Ramana, fluorescencji rentgenowskiej, dyfrakcji rentgenowskiej, adsorpcji i chemisorpcji, metod temperaturowo-programowanych oraz badań katalizatorów i reakcji katalitycznych metodami klasycznymi oraz wykorzystującymi reagenty znaczone atomami niepromieniotwórczych izotopów

Wdrażany jest system zarządzania jakością zgodny z europejską i polską normą ISO/IEC 17025:2005 oraz przeprowadzana jest akredytacja laboratoriów.

Aparatura badawcza Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, przeznaczona do badań właściwości nanomateriałów i materiałów, należy do najnowocześniejszej w skali światowej i w bardzo dużej części jest unikatowa w skali kraju, a w regionie Polski Wschodniej są to jedyne tego typu urządzenia.

Z całą pewnością unikalne jest zgromadzenie, w jednym ośrodku naukowym, niezwykle dużej liczby wyspecjalizowanych narzędzi badawczych, pozwalających na bardzo wszechstronne charakteryzowanie różnorodnych właściwości fizykochemicznych ciał stałych, istotnych dla opracowania i zbadania nowych nanomateriałów i materiałów, niezbędnych do rozwoju priorytetowych gałęzi gospodarki, czystej energii i czystego środowiska.

CNF
Strona główna
Cel projektu
Kontakt
Dostawy aparatury i usług
Wzór podziękowania
Prasa o CNF
Folder CNF
Galeria
Seminarium preparatyki
Konferencja Mikroskopia Elektronowa
Forum Innowacyjne Materiały
Podsumowanie projektu
10 lat w UE
Laboratoria
Laboratorium mikroskopii
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Mikroskopia optyczna
Mikroskopia sił atomowych
Preparatyka próbek mikroskopowych
Lab. spektroskopii elektronowych
Laboratorium spektroskopii Ramana
Laboratorium badań adsorpcyjnych
Laboratorium badań chemisorpcyjnych
Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej
Lab. fluorescencji rentgenowskiej
Laboratorium badań katalizatorów
Reakcje katalityczne
Metody izotopowe (SSITKA)
Metody temperaturowo-programowane
Laboratorium metod grawimetrycznych
Akredytacja
CNF
CNF CNF CNF CNF
set lang to polish ustaw język na angielski