CNF

Dzisiaj jest:  22-04-2019

CNF CNF
CNF

CNF
CNF

Dostawy aparatury i usług

W ramach promocji rezultatów projektu przygotowano i wydano rozszerzone, drugie wydanie 24-stronicowej polskiej oraz angielskiej wersji folderu o potencjale badawczym i analitycznym Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, będącym rezultatem projektu Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, folder opracowała graficznie i wydrukowała firma Attyla z Zamościa.W ramach promocji zakończonego projektu przygotowano, wykonano i zamontowano tablice pamiątkowe. Tablice zamontowano na i w budynku Collegium Chemicum Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tablice wykonała firma GREENart Jacek Kardasz z Zamościa.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, materiały promocyjne projektu wykonała firma GREENart Jacek Kardasz z Zamościa.21 stycznia 2015 r. Laboratorium Analityczne na Wydziale Chemii UMCS uzyskało Certyfikat Akredytacji Nr AB 1548 Polskiego Centrum Akredytacji.

Szczegółowe informacje oraz zakres akredytacji znajdują się na stronie internetowej PCA.

Certyfikat Akredytacji Nr AB 1548

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego zadania Dostawa aparatury naukowo-badawczej do preparatyki nanomateriałów” dokonano zakupu:

 • laboratoryjnej wyparki rotacyjnej z systemem próżniowym i wyposażeniem
 • wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem
 • laboratoryjnej suszarki próżniowej z chemoodporną pompą próżniową
 • laboratoryjnego pieca muflowego

Dostawę laboratoryjnej wyparki rotacyjnej z systemem próżniowym i wyposażeniem zrealizowała firma WITKO Sp. z o. o., Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź

Dostawę wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem zrealizowała firma MERAZET S.A., ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

Dostawę laboratoryjnej suszarki próżniowej z chemoodporną pompą próżniową zrealizowała firma DANLAB Danuta Katryńska, ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok

Dostawę laboratoryjnego pieca muflowego zrealizowała firma MERAZET S.A., ul. Krauthofera 36, 60-203 PoznańW wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego zadania "Dostawa wyposażenia laboratoryjneg” dokonano zakupu:

 • laboratoryjnego młynka wibracyjnego tarczowego z wyposażeniem
 • miksera automatycznego z wyposażeniem i lepiszczem do próbek prasowanych
 • eksykatora z wyposażeniem do przechowywania próbek i materiałów referencyjnych
 • układu oświetlenia w mikroskopie Ramana
 • źródła izotopowego Cd-109-370 MBq

Dostawę laboratoryjnego młynka wibracyjnego tarczowego z wyposażeniem zrealizowała firma Testchem Sp. z o. o.. ul. Niepodległości 82d, 44-370 Pszów

Dostawę miksera automatycznego z wyposażeniem i lepiszczem do próbek prasowanych zrealizowała firma PD Instruments Partick Dzierżawa, ul. Tarnogórska 6, 44-180 Toszek

Dostawę eksykatora z wyposażeniem do przechowywania próbek i materiałów referencyjnych zrealizowała firma PD Instruments Partick Dzierżawa, ul. Tarnogórska 6, 44-180 Toszek

Dostawę układu oświetlenia w mikroskopie Ramana zrealizowała firma RENISHAW Sp. z o. o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

Dostawę źródła izotopowego Cd-109 370 MBq zrealizowała firma Narodowe Centrum Badań Jądrowych – Ośrodek Radioizotopów POLATOM, ul. Andrzeja Sołtana 7, OtwockZakup i uruchomienie systemu wysokociśnieniowego analizatora termograwimetrycznego z układami ciągłego dozowania gazów i par pod ciśnieniami od próżni do 40 bar, wraz z analizatorem produktów reakcji chemicznych – spektrometrem masowym.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego nowego zadania „Zakup i uruchomienie systemu wysokociśnieniowego analizatora termograwimetrycznego z układami ciągłego dozowania gazów i par pod ciśnieniami od próżni do 40 bar, wraz z analizatorem produktów reakcji chemicznych – spektrometrem masowym”, wprowadzonego do harmonogramu projektu w 2014, wybrano firmę Spectro-Lab Sp. z o.o., reprezentującą firmę Rubotherm.

Zostanie dostarczony system analizatora termograwimetrycznego DynTHERM MP-ST, wyposażony w czułą wagę z unikatowym zamknięciem magnetycznym, oddzielającym mechanizm ważący od przepływowej części reaktorowej, pracujący w zakresie od próżni do 40 bar w temperaturach do 1100oC, wraz z układami dozowania gazów i par, kwadrupolowym spektrometrem masowym, oprogramowaniem oraz niezbędnym wyposażeniem.

Rubotherm dla CNF

System analizatora termograwimetrycznego umożliwia prowadzenie badań in-situ zjawisk związanych ze zmianami masy, np. tworzenia powierzchniowych depozytów węglowych na nanomateriałach katalitycznych w reakcjach chemicznych, procesów utleniania (korozji), redukcji i rozkładu materiałów oraz zjawisk sorpcyjnych w realnych, złożonych atmosferach i warunkach reakcyjnych – temperaturze, ciśnieniu i przepływie gazów i par, z jednoczesną informacją o zmianie składu fazy gazowej i lotnych produktach reakcji chemicznych.Zakup i uruchomienie uzupełnienia wyposażenia profilometru optycznego

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego nowego zadania „Zakup i uruchomienie uzupełnienia wyposażenia profilometru optycznego”, wprowadzonego do harmonogramu projektu w 2014, wybrano firmę Labsoft Krzysztof Herman.

Zostanie dostarczone następujące wyposażenie profilometru optycznego Countour GT-K:

 • obiektyw interferometryczny 50x
 • zwierciadło referencyjne do subnanometrycznych pomiarów PSI (Phase Shifting Interferometry) i do pomiarów szumów przyrządu
 • oprogramowanie do pomiaru grubości nieprzezroczystych i przezroczystych cienkich filmów
 • wyposażenie umożliwiające zwiększenie rozdzielczości przeprowadzanych pomiarów.

Profilometr optyczny Countour GT-K

Nowe wyposażenie profilometru znacząco powiększy zakres jego możliwości badawczych, umożliwi szeroką, trójwymiarową, wysokiej jakości charakterystykę architektury powierzchni nanomateriałów w zakresie subnanometrycznym.Trwa proces akredytacji Laboratorium Analitycznym Wydziału Chemii UMCS przez Polskie Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Akredytacji zarejestrowało wniosek o akredytację pod numerem 2001-LB-2013 oraz określiło harmonogram etapów procesu akredytacji:

Rozpoczęcie procesu (rejestracja kompletnego wniosku) 03.01.2014
Przegląd dokumentacji 13.02.2014
Wizytacja wstępna
10.06.2014
Ocena na miejscu
15.08.2014
Podjęcie decyzji w procesie akredytacji
02.12.2014

Złożono do Polskiego Centrum Akredytacji wniosek o akredytację Laboratorium Analitycznego Wydziału Chemii UMCS.

W dniu 04.10.2013 w Laboratorium Analitycznym Wydziału Chemii UMCS wdrożono system zarządzania jakością wg normy ISO/IEC 17025:2005, właściwy dla laboratorium badawczego.

W wyniku kilku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wybrano kilka specjalistycznych laboratoriów badawczych dla dokonania badań porównawczych.

W wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wybrano kilka specjalistycznych firm dla dostaw certyfikowanych wzorców analitycznych.

W wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wybrano kilka specjalistycznych firm dla dostaw wyposażenia laboratoriów w sprzęt wymagany przez normy analityczne i wymogi dotyczące akredytowanych laboratoriów.

W wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wybrano kilka firm dla dostaw specjalistycznych norm analitycznych.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego zadania „Certyfikacja laboratorium”, dla „Wdrożenia w Laboratorium Analitycznym Wydziału Chemii UMCS systemu zarządzania jakością właściwego dla laboratorium badawczego wg normy ISO/IEC 17025:2005 wraz z przygotowaniem i obsługą akredytacji” wybrano firmę:

Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości z KrakowaPromocja rezultatów projektu

W ramach promocji rezultatów projektu przygotowano i wydano 22-stronicowy folder o potencjale badawczym i analitycznym Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, będącym rezultatem projektu Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, folder opracowała graficznie i wydrukowała firma Attyla z Zamościa.

Folder można znaleźć tutaj.


W ramach promocji rezultatów projektu zorganizowano konferencję „Forum – Innowacyjne Materiały” w dniach 18-19.06.2013. Wydrukowano 192 stronicową książkę streszczeń wystąpień konferencyjnych. (W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego książkę wydrukowała Partner Poligrafia z Białegostoku).

Na konferencji zaprezentowano 79 komunikatów z kilku obszarów aktywności środowiska naukowego: nowe materiały, nanomateriały i biomateriały, materiały z obszaru energii, ochrony środowiska, zdrowia, fotoniki oraz doświadczenia z komercjalizacji wyników badań naukowych. W Forum uczestniczyło 99 naukowców z UMCS oraz innych ośrodków naukowych oraz 15 przedstawicieli przemysłu.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć tutaj.W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego zadania „Audyt zewnętrzny projektu”, do przeprowadzenia audytu wybrano firmę

AS AUDYT, SZKOLENIA Adrianna Sudomirska z Bydgoszczy

Audyt przeprowadzono w dniach 05-07.12.2012. Raport z audytu z pozytywną opinią przekazano do UMCS 17 grudnia 2012 roku.W ramach pierwszego etapu promocji rezultatów projektu zorganizowano dwudniową (27-28.09.2012) konferencję „Mikroskopia elektronowa i jej zastosowania w badaniach materiałów”, promującą możliwości badawcze nowej aparatury zakupionej w ramach Projektu, oficjalnie inaugurującą działalność Laboratorium Mikroskopii Elektronowej UMCS oraz promującą nanomateriały (katalizatory do wytwarzania wodoru do zasilania ogniw paliwowych: z etanolu – w zewnętrznym generatorze wodoru oraz w ogniwie paliwowym typu PEM zintegrowanym z wewnętrznym reformingiem metanolu, a także nowe, modyfikowane adsorbenty zeolitowe i inne), opracowywane dzięki badaniom prowadzonym z istotnym wykorzystaniem nowej aparatury badawczej.

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele krajowego i lokalnego środowiska naukowego oraz lokalnych przedsiębiorców.

Informacje o konferencji - zobaczW wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego zadania „Zakup i uruchomienie jednostanowiskowego analizatora do badań chemisorpcyjnych i mikroporowatościowych nanomateriałów funkcjonalnych”, wybrano firmę

SYL & ANT Instruments inż. Józef Nitka, reprezentującą firmę Micromeritics

Zostanie dostarczony zautomatyzowany analizator chemisorpcji i sorpcji fizycznej ASAP 2020C, wraz z oprogramowaniem sterującym i analitycznym.

Analizator chemisorpcji i sorpcji fizycznej ASAP 2020C

ASAP 2420 Physisorption AnalyzerW wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego zadania „Zakup i uruchomienie wielostanowiskowego analizatora do badań niskotemperaturowej adsorpcji gazów na funkcjonalnych nanomateriałach metodą wolumetryczną”, wybrano firmę

SYL & ANT Instruments inż. Józef Nitka, reprezentującą firmę Micromeritics

Zostanie dostarczony zautomatyzowany 6-stanowiskowy ASAP 2420 Physisorption Analyzer z opcją do pomiaru mikroporów, wraz z oprogramowaniem sterującym i analitycznym.

ASAP 2420 Physisorption Analyzer

ASAP 2420 Physisorption AnalyzerW wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zadania „Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na laboratorium badań właściwości adsorpcyjnych, chemisorpcyjnych oraz mikroporowatościowych nanomateriałów funkcjonalnych”

 • do wykonania projektu technologicznego i budowlano-wykonawczego wybrano firmę Projektowanie – Nadzory Mariusz Rola z Lublina
 • do wykonania adaptacji laboratorium wybrano firmę P.B.H.Cezar A.Matuła z Lublina


W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadań „Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na laboratorium badań pierwiastkowego składu jakościowego i ilościowego nanomateriałów funkcjonalnych” oraz „Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na laboratorium badań właściwości nanomateriałów funkcjonalnych techniką dyfrakcji promieni rentgenowskich XRD”, do wykonania prac adaptacyjnych wybrano firmę

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TEXPO” Sp. z o. o. z LublinaW wyniku postępowania o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego zadania „Akredytacja laboratorium. Część 1. Doradztwo i wdrożenie procedur analitycznych wymaganych do uzyskania akredytacji laboratorium WDXRF oraz laboratorium XRD”, wybrano firmę:

PANalytical B.V. (Almelo, Holandia)W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego zadania „Zakup i uruchomienie dyfraktometru proszkowego XRD z wysoko-temperaturowym reaktorem do badań właściwości nanomateriałów funkcjonalnych techniką in-situ w szerokim zakresie temperatury i różnorodności fazy gazowej”, wybrano firmę:

PANalytical B.V. (Almelo, Holandia)

Zostanie dostarczony rentgenowski dyfraktometr proszkowy Empyrean (PANalytical B.V., Holandia) z wyposażeniem analitycznym i sterującym wraz z oprogramowaniem oraz wysoko-temperaturowa komora reakcyjna XRK-900 RIGID (Anton Paar, Austria) z wyposażeniem.

Rentgenowski dyfraktometr proszkowy Empyrean

Dyfraktometr rentgenowski Empyrean (PANalytical B.V., Holandia)

Wysoko-temperaturowa komora reakcyjna XRK-900 RIGID

Wysoko-temperaturowa komora reakcyjna XRK-900 RIGID (Anton Paar, Austria)

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego zadania „Zakup i uruchomienie spektrometru WDXRF z wyposażeniem preparatywnym do badań pierwiastkowego składu jakościowego i ilościowego nanomateriałów funkcjonalnych”, wybrano firmę:

PANalytical B.V. (Almelo, Holandia)

Zostanie dostarczony sekwencyjny spektrometr rentgenowski WDXRF PANalytical Axios-mAX z wyposażeniem preparatywnym, analitycznym i sterującym wraz z oprogramowaniem.

Spektrometr rentgenowski WDXRF

Spektrometr sekwencyjny WDXRF PANalytical Axios-mAX

W wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zadań "Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na laboratorium badań pierwiastkowego składu jakościowego i ilościowego nanomateriałów funkcjonalnych" oraz "Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na laboratorium badań właściwości nanomateriałów funkcjonalnych techniką dyfrakcji promieni rentgenowskich XRD", do wykonania projektu wybrano firmę

Projektowanie, Nadzory – Mariusz RolaW wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargów nieograniczonych dotyczących zadania "Zakup i uruchomienie komory do badań przemian fazowych nanomateriałów funkcjonalnych metodą spektroskopii Ramana, z kompletem wyposażenia analitycznego", wybrano firmę

Renishaw Sp. z o. o., Warszawa

Komora do badań przemian fazowych (Lincam Scientific Instruments) wraz z systemem szybkiego obrazowania nanomateriałów metodą spektroskopii Ramana, z wyposażeniem.W wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargów nieograniczonych dotyczących zadania "Zakup i uruchomienie systemu komory-reaktora katalitycznego z niezbędnym wyposażeniem i wielokanałowym mikrochromatografem gazowym do badań powierzchni nanomateriałów katalitycznych metodą spektroskopii Ramana w rzeczywistych warunkach i środowiskach reakcyjnych", wybrano następujące firmy:

Renishaw Sp. z o. o., Warszawa

System komory-reaktora CCR 1000 (Lincam Scientific Instruments) do badań in-situ nanomateriałów i reakcji katalitycznych metodą spektroskopii Ramana, z systemem sterującym i wyposażeniem

ZACH Metalchem Sp. z o. o, Gliwice

System dozowania gazów i par do komory-reaktora ramanowskiego

Candela sp. z o. o.

Mikrochromatograf gazowy, cztero-modułowy Agilent Technologies Micro 490-GC

Micro GC 490W wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargów nieograniczonych dotyczących zadania „Zakup i uruchomienie systemu aparaturowego do badania nanomateriałów katalitycznych i reakcji katalitycznych reagentami znaczonymi atomami trwałych izotopów i metodami temperaturowo programowanymi, z kwadrupolowym spektrometrem masowym” wybrano następujące firmy:

SYL & ANT Instruments inż. Józef Nitka

Zautomatyzowane urządzenie dedykowane do dynamicznych technik temperaturowo-programowanych Micromeritics AutoChem II 2920

TPx Józef Nitka

Hiden Analytical Ltd., W.Brytania

System analityczny gazów i par - kwadrupolowy spektrometr mas 200 amu, HPR-20 Research Grade with Triple Filter

Kwadrupolowy spektrometr mas

Candela sp. z o. o.

System analityczny gazów i par – mikrochromatograf gazowy, cztero-modułowy Agilent Technologies Micro 490-GC

Micro GC 490

Process Integral Development ENG&TECH, Hiszpania

Kompletacja urządzenia do badań nanomateriałów katalitycznych i reakcji katalitycznych reagentami znaczonymi atomami trwałych izotopów

SUPPLY EXPERT Artur Bielas

Zasilacz UPS on-line Eaton EX 3000, jeden komplet 3 x 3 kVA.W wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargów nieograniczonych dotyczących zadania „Zakup i uruchomienie referencyjnego systemu reaktorowego z wielokanałowym mikrochromatografem gazowym przeznaczonego do badania aktywności i selektywności nanomateriałów katalitycznych (dwa komplety)” wybrano następujące firmy:

Process Integral Development ENG&TECH, Hiszpania

Referencyjne systemy reaktorowe "Computerized Microactivity-Reference Catalytic Reactor"

PID ENG TECH Microactivity Unit

Referencyjny system reaktorowy wyposażony jest w mikro-mieszalnik dwóch cieczy oraz mikro-odparowalnik, zakupione poza ustawą o zamówieniach publicznych w Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH (IMM), Mainz, Niemcy.

Candela sp. z o. o.

Cztero-modułowe analizatory chromatograficzne Agilent Technologies Micro 490-GC

Micro GC 490

SYLAB Jarosław Nahorny

Analizatory chromatograficzne Bruker 430-GC oraz Bruker 450-GC, z wyposażeniem

Bruker 450 430 GCAdaptacja pomieszczenia przeznaczonego na laboratorium badań nanomateriałów katalitycznych technikami reakcyjnymi, z reagentami znaczonymi atomami trwałych izotopów, temperaturowo programowanymi i spektroskopii Ramana w warunkach reakcyjnych.

Prace adaptacyjne wykonała, wybrana w przetargu, firma

P.W. Omnibus Leszek Supryn, LublinQuanta 3D

W wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargów nieograniczonych dotyczących zadania „Zakup i uruchomienie systemu spektroskopii FTIR, DRIFT, ATR, RAIRS oraz HREELS do badania powierzchni nanomateriałów funkcjonalnych, adsorpcji i chemisorpcji w szerokim zakresie temperatury, ciśnienia i różnorodności fazy gazowej” wybrano następujące firmy:

LK Technologies

Monochromatyczne działo elektronowe do wysoko-rozdzielczej spektroskopii strat energii elektronów HREELS wraz z kontrolerem i oprogramowaniem: Electron Energy Loss Spectrometer Model ELS5000

Informacje o urządzeniu ELS5000

PREVAC

1) Adaptacja monochromatora HREELS do wielokomorowego systemu analitycznego UHV do badania właściwości powierzchni litych i proszkowych ciał stałych w szerokim zakresie temperatury i ciśnienia

2) Komora UHV do prowadzenia badań właściwości ciał stałych, adsorpcji i chemisorpcji metodą spektroskopii w podczerwieni

Informacje o urządzeniu: komora UHV z wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie badań właściwości powierzchni litych i proszkowych ciał stałych, adsorpcji i chemisorpcji w warunkach systemu UHV, w szerokim zakresie temperatury i ciśnienia, metodą spektroskopii w podczerwieni, w tym technikami transmisyjną, DRIFT oraz PM-RAIRS, z wykorzystaniem adaptowanego do niej próżniowego spektrometru podczerwieni FTIR będzie urządzeniem prototypowym, uzupełniającym system UHV posiadany przez Wydział Chemii UMCS.

(zobacz schemat i zdjęcie systemu UHV)

BRUKER OPTIK GmbH

Spektrometr podczerwieni FTIR, adaptowany do komory UHV, wraz z urządzeniami do badań ciał stałych, adsorpcji i chemisorpcji metodą spektroskopii w podczerwieni poza komorą UHV

Informacje o urządzeniu: próżniowy spektrometr podczerwieni FTIR (model Vertex 80v) do współpracy z wielokomorowym systemem analitycznym UHV, wraz z przystawkami optycznymi przeznaczonymi do badań ciał stałych, adsorpcji i chemisorpcji poza systemem UHV technikami: transmisyjną, DRIFT, ATR, RAIRS oraz obrazowania spektralnego (mikroskop Hyperion 2000). Spektrometr obejmuje zakres spektralny średniej oraz dalekiej podczerwieni.

System dozowania i odparowania cieczy do spektrometru podczerwieni, zakupiony poza ustawą o zamówieniach publicznych w ZACH Metalchem Sp. z o. o, Gliwice.Quanta 3D

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania „Zakup i uruchomienie systemu wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowo-jonowego z wyposażeniem analitycznym i preparatywnym” wybrano ofertę firmy FEI.

Informacje o urządzeniu Quanta 3D FEG

Informacje o urządzeniu Quanta 3D FEG

Oferta obejmuje również urządzenia przeznaczone do preparatyki próbek mikroskopowych, optycznej analizy i selekcji materiałów i nanomateriałów do wstępnej obserwacji preparatów SEM i TEM oraz analizy składu chemicznego preparatów TEM oraz ich kwalifikowania do dalszych badań wysoko-rozdzielczymi metodami mikroskopii elektronowej TEM i/lub SEM.Titan

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania „Zakup i uruchomienie systemu wysokorozdzielczego elektronowego mikroskopu transmisyjnego z wyposażeniem analitycznym” wybrano ofertę firmy FEI.

Informacje o urządzeniu Titan3 G2 60-300

Informacje na temat modułu X-FEG do urządzenia Titan3 G2 60-300

Informacje na temat Xplore3D

Informacje na temat możliwości badawczych przyrządu


W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, do wykonania prac adaptacyjnych pomieszczenia przeznaczonego na laboratorium badań właściwości nanomateriałów funkcjonalnych technikami mikroskopii elektronowych, wybrano następujące firmy:

Projekt adaptacji laboratorium:
EMB s.c. Ewa Być, Maciej Być,
ul. Osiedle Parkowe 13B, 05-462 Wiązowna

Prace budowlane i instalacyjne:
Usługowy Zakład Budowlano-Remontowy Stanisław Wrona,
ul. Urzędowska 36, 20-727 Lublin

CNF
Strona główna
Cel projektu
Kontakt
Dostawy aparatury i usług
Wzór podziękowania
Prasa o CNF
Folder CNF
Galeria
Seminarium preparatyki
Konferencja Mikroskopia Elektronowa
Forum Innowacyjne Materiały
Podsumowanie projektu
10 lat w UE
Laboratoria
Laboratorium mikroskopii
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Mikroskopia optyczna
Mikroskopia sił atomowych
Preparatyka próbek mikroskopowych
Lab. spektroskopii elektronowych
Laboratorium spektroskopii Ramana
Laboratorium badań adsorpcyjnych
Laboratorium badań chemisorpcyjnych
Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej
Lab. fluorescencji rentgenowskiej
Laboratorium badań katalizatorów
Reakcje katalityczne
Metody izotopowe (SSITKA)
Metody temperaturowo-programowane
Laboratorium metod grawimetrycznych
Akredytacja
CNF
CNF CNF CNF CNF
set lang to polish ustaw język na angielski