CNF

Dzisiaj jest:  18-07-2018

CNF CNF
CNF

CNF
CNF

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój infrastruktury Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, jako ośrodka o wysokim potencjale badawczym w zakresie innowacyjnych nanomateriałów dla priorytetowych gałęzi gospodarki, czystej energii i czystego środowiska.

Projekt jest realizowany poprzez modernizację laboratoriów i ich wyposażenie w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą oraz utworzenie nowych specjalistycznych miejsc pracy.

Zakupiona aparatura obejmuje (w nawiasie przewidywany termin uruchomienia):

 1. system wysokorozdzielczego elektronowego mikroskopu transmisyjnego z wyposażeniem analitycznym (IV kw. 2011) (czytaj)
 2. system wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowo-jonowego z wyposażeniem analitycznym i preparatywnym (II kw. 2011) (czytaj)
 3. system spektroskopii FTIR, DRIFT, ATR, RAIRS oraz HREELS do badań powierzchni nanomateriałów, adsorpcji i chemisorpcji w szerokim zakresie temperatury, ciśnieniai różnorodności fazy gazowej (III kw. 2011) (czytaj)
 4. referencyjne systemy reaktorowe z chromatografami i mikrochromatografami, przeznaczone do badania aktywności i selektywności nanomateriałów katalitycznych (I kw. 2012)
 5. system aparaturowy do badania nanomateriałów i reakcji katalitycznych reagentami znaczonymi atomami trwałych izotopów i metodami temperaturowo-programowanymi, z kwadrupolowym spektrometrem masowym (III kw. 2012)
 6. system komory-reaktora katalitycznego z wyposażeniem i wielokanałowym mikrochromatografem gazowym do badań powierzchni nanomateriałów metodą spektroskopii Ramana w rzeczywistych warunkach i środowiskach reakcyjnych (IV kw. 2012)
 7. komorę do badań przemian fazowych nanomateriałów metodą spektroskopii Ramana, z wyposażeniem analitycznym (III kw. 2012)
 8. spektrometr WDXRF z wyposażeniem preparatywnym do badań pierwiastkowego składu jakościowego i ilościowego nanomateriałów (IV kw. 2012)
 9. dyfraktometr proszkowy XRD z wysokotemperaturowym reaktorem do badań nanomateriałów techniką in-situ w szerokim zakresie temperatury i różnorodności fazy gazowej (I kw. 2013)
 10. wielostanowiskowy analizator do badań niskotemperaturowej adsorpcji gazów (I kw. 2013)
 11. analizator do badań chemisorpcyjnych i mikroporowatościowych nanomateriałów (I kw. 2013)
 12. uzupełnienie wyposażenia profilometru optycznego (III kw. 2014)
 13. system wysokociśnieniowego analizatora termograwimetrycznego z układami ciągłego dozowania gazów i par pod ciśnieniami od próżni do 40 bar, z analizatorem produktów reakcji chemicznych – spektrometrem masowym (III kw. 2014)

Dla zainstalowania zakupionej aparatury dokonane zostaną prace adaptacyjne następujących pomieszczeń laboratoryjnych:

 1. Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na laboratorium badań właściwości nanomateriałów funkcjonalnych technikami mikroskopii elektronowych (czytaj)
 2. Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na laboratorium badań nanomateriałów katalitycznych technikami reakcyjnymi, z reagentami znaczonymi atomami trwałych izotopów, temperaturowo programowanymi i spektroskopii Ramana w warunkach reakcyjnych
 3. Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na laboratorium badań pierwiastkowego składu jakościowego i ilościowego nanomateriałów funkcjonalnych
 4. Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na laboratorium badań właściwości nanomateriałów funkcjonalnych techniką dyfrakcji promieni rentgenowskich XRD
 5. Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na laboratorium badań właściwości adsorpcyjnych, chemisorpcyjnych oraz mikroporowatościowych nanomateriałów funkcjonalnych

Efektem projektu będzie także akredytacja Laboratorium Analitycznego Wydziału Chemii UMCS.

Zakupiona, odpowiadająca światowym standardom aparatura umożliwi prowadzenie badań na najwyższym poziomie, dostarczy nowej wiedzy z dziedziny materiałów i nanomateriałów, chemii, chemii ciała stałego oraz fizykochemii jego powierzchni. Wpłynie na zwiększenie wydajności i konkurencyjności zespołów badawczych Wydziału Chemii na arenie międzynarodowej oraz będzie jego dużym atutem w międzynarodowych i krajowych programach badawczych. Wdrożenie do produkcji opracowanych nowych nanomateriałów przyczyni się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, przyspieszenia zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia społeczeństwa.

CNF
Strona główna
Cel projektu
Kontakt
Dostawy aparatury i usług
Wzór podziękowania
Prasa o CNF
Folder CNF
Galeria
Seminarium preparatyki
Konferencja Mikroskopia Elektronowa
Forum Innowacyjne Materiały
Podsumowanie projektu
10 lat w UE
Laboratoria
Laboratorium mikroskopii
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Mikroskopia optyczna
Mikroskopia sił atomowych
Preparatyka próbek mikroskopowych
Lab. spektroskopii elektronowych
Laboratorium spektroskopii Ramana
Laboratorium badań adsorpcyjnych
Laboratorium badań chemisorpcyjnych
Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej
Lab. fluorescencji rentgenowskiej
Laboratorium badań katalizatorów
Reakcje katalityczne
Metody izotopowe (SSITKA)
Metody temperaturowo-programowane
Laboratorium metod grawimetrycznych
Akredytacja
CNF
CNF CNF CNF CNF
set lang to polish ustaw język na angielski