CNF

Dzisiaj jest:  18-07-2018

CNF CNF
CNF

CNF
CNF

Metody izotopowe (SSITKA)

Laboratorium badań katalizatorów i reakcji katalitycznych metodami izotopowymi

Laboratorium badań katalizatorów i reakcji katalitycznych metodami izotopowymiSystem aparaturowy wykorzystujący reagenty znaczone atomami niepromieniotwórczych izotopów przeznaczony jest do poznania dróg reakcji zachodzących na powierzchni heterogenicznych nanomateriałów katalitycznych, a tym samym pozwalającym na poznanie mechanizmów procesów katalitycznych. Techniki izotopowe wykorzystywane w systemie to: wymiana izotopowa pomiędzy tlenem z fazy gazowej i jonami tlenowymi z sieci krystalicznej nanomateriałów katalitycznych, wymiana izotopowo znaczonych atomów z surowców reakcji katalitycznych zachodząca na powierzchni nanomateriałów katalitycznych, analiza kinetyczna zaburzeń izotopowych w stacjonarnym stanie reakcji (steady-state isotopic transient kinetic analysis SSITKA).

SSITKA jest metodą badawczą pozwalającą ocenić przebieg procesu chemicznego na powierzchni nanomateriałów katalitycznych i stan katalizatora „pracującego” w warunkach reakcji: temperatury, ciśnienia oraz składu reagentów i produktów charakterystycznych dla stacjonarnego stanu reakcji.

System aparaturowy wyposażony jest w:

 • adaptowaną jednostkę PID Microactivity Reference Catalytic Reactor wraz z generatorem wysoko-czystego wodoru
 • szereg linii dozowania reagentów znaczonych izotopowo
 • zestaw szybko-przełączalnych zaworów 3-, 4- i 6-drogowych
 • automatyczny, ultra-szybki zawór przełączający do metody SSITKA
 • kwadrupolowy spektrometr mas Hiden HPR-20 Research Grade o zakresie pomiarowym do 100 amu, z układem do kalibracji wyników analiz
 • czterokanałowy mikrochromatograf Agilent 490-GC
 • systemy kontrolno-sterownicze z oprogramowaniem do programowania procedur badawczych, programowania, sterowania i kontroli parametrów reakcji, do programowania procedur analitycznych, automatycznego dozowania on-line analizowanych próbek, sterowania i kontroli parametrów analiz, akwizycji, oraz do analizy, obróbki, konwersji, eksportu i prezentacji danych pomiarowych
 • szereg urządzeń pomocniczych.

System aparaturowy pozwala na:

 • określenie liczby miejsc aktywnych na powierzchni „pracujących” nanomateriałów katalitycznych i ich rzeczywistej aktywności (liczby cykli reakcyjnych na pojedynczym miejscu aktywnym)
 • określenie powierzchniowego stężenia przejściowych cząsteczek (species) prowadzących do produktów reakcji w jej stanie stacjonarnym na nanomateriałach katalitycznych
 • określenie czasu „życia” reagentów, produktów i przejściowych cząsteczek (species) reakcji na powierzchni nanomateriałów katalitycznych
 • określenie intensywności wymiany znaczonych atomów pomiędzy reagentami w fazie gazowej i katalizatorem oraz znajdujących się na jego powierzchni związkami chemicznymi, a także określenie udziału tlenu z sieci krystalicznej tlenkowych nanomateriałów katalitycznych w przemianach reagentów
 • określenie sekwencji przejściowych etapów reakcji zachodzącej na powierzchni nanomateriałów katalitycznych.

Laboratorium badań katalizatorów i reakcji katalitycznych metodami izotopowymi

Zobacz zdjęcia w galerii

CNF
Strona główna
Cel projektu
Kontakt
Dostawy aparatury i usług
Wzór podziękowania
Prasa o CNF
Folder CNF
Galeria
Seminarium preparatyki
Konferencja Mikroskopia Elektronowa
Forum Innowacyjne Materiały
Podsumowanie projektu
10 lat w UE
Laboratoria
Laboratorium mikroskopii
Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Skaningowa mikroskopia elektronowa
Mikroskopia optyczna
Mikroskopia sił atomowych
Preparatyka próbek mikroskopowych
Lab. spektroskopii elektronowych
Laboratorium spektroskopii Ramana
Laboratorium badań adsorpcyjnych
Laboratorium badań chemisorpcyjnych
Laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej
Lab. fluorescencji rentgenowskiej
Laboratorium badań katalizatorów
Reakcje katalityczne
Metody izotopowe (SSITKA)
Metody temperaturowo-programowane
Laboratorium metod grawimetrycznych
Akredytacja
CNF
CNF CNF CNF CNF
set lang to polish ustaw język na angielski